សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីករណីជាសះស្បើយចំនួន ៨០នាក់ និងករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៣នាក់ក្នុងថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


: 2021-07-18 21:57:01


អត្ថបទ ៖ អាន ដែត